يکشنبه, 29 مهر 1397

عنوان : استعلام تعمیر حمام شهرداری نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ 
ساعت : ۱۲:۳۲:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

واحد سازمانی استعلام کننده شهرداری نهاوند نام و مشخصات استعلام شونده..................................................

ردیف

شرح کار یا نوع جنس

تعداد یا مقدار

قیمت پیشنهادی به ریال

 

 شهرداری نهاوند درنظر دارد تعمیر حمام شهرداری را بنا به درخواست شماره 5183/02/1/97 مورخ 3/4/97 اداره فنی و عمرانی به شرکت های دارای گرید ابنیه و تأسیسات(با هم)، با شرایط ذیل واگذار نماید. لذا از متقاضیان تقاضا می شود آخرین قیمت پیشنهادی خود را در ستون روبرو قید تا با رعایت مقررات قانونی بعمل آید:

-        تعمیر حمام شهرداری شامل: تخریب،دیوارچینی،سرامیک کف و بدنه،تأسیسات مکانیکی و برقی و عایق بندی و ... مطابق با فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی سال 97 بدون تعدیل

-        کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

-        با توجه به اینکه عملیات اجرایی پروژه مذکور شامل کارهای ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی می باشد متقاضیان می بایست پس از بازدید از محل اجرای پروژه و برآورد هزینه های مورد نیاز قیمت میانگین خود را بر اساس فهرست بهاء ابنیه تأسیسات مکانیک و برقی سال 97 و صرفاً بصورت یک قیمت پیشنهادی ارائه نمایند.

-       کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد.

-        شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

-       اعتبار تامین شده جهت اجرای پروژه از محل اعتبارات داخلی می باشد.

-        به پیشنهادهای مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        این استعلام تا 25% قابل افزایش یا کاهش می یابد.

                   

000/000/200/1ریال

                                                                                جمع کل

اینجانب/ اینجانبان..................................................................... متعهد می شویم...........................................فوق الذکر را جمعاً به ارزش

........................................................ریال حداکثر لغایت مورخه........................................در محل ......................................برابر مشخصات

خواسته شده تحویل آن شهرداری نمایم.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             امضاء فروشنده

کارپرداز                                                                                 رئیس امور مالی                                                      شهرداربازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0