يکشنبه, 29 مهر 1397

عنوان : (( آگهی مزایده حضوری ))
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۸:۱۹:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند 2 از يکصد و يکمين جلسه شوراي محترم اسلامي شهر و رعايت قوانين و مقررات آهن آلات و ساير منصوبات چرخ فلک به استشناي تأسيسات و تجهيزات موتوري چرخ فلک موجود در پارک وليعصر(عج ) ( پارک شهر) که بصورت متسهلک و غير قابل استفاده مي باشد را با شرايط ذيل و از طريق آگهي مزايده حضوري به فروش مي رساند :

- شرکت کنندگان در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال ( پنجاه ميليون ريال ) به منظور سپرده شرکت در مزايده به حساب 0104868466003 شهرداري نزد بانک ملي پرداخت و يک نسخه از فيش واريزي را زمان برگزاري مزايده  تحويل اعضاي کميسيون عالي معاملات نمايند در غير اينصورت حق شرکت در مزايده را ندارد .

- قيمت پايه براي مزايده حضوري طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري براي هر کيلوگرم آهن موجود در چرخ فلک مبلغ هفده هزار ريال ( 17/000 ريال ) مي باشد .

- برنده مزايده در هنگام جمع آوري چرخ فلک مي بايست کليه موارد ايمني و فني و استاندارد سازي را رعايت نموده و در غير اينصورت در هنگام بروز هرگونه حادثه شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد .

- در حين انجام موضوع مزايده و جداسازي قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالي و جاني مسئوليت آن بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- برنده مزايده مي بايست در اسرع وقت نسبت به جمع آوري چرخ فلک اقدام نموده در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي گردد تا نفر سوم به همين منوال مي باشد .

- متقاضيان جهت بازديد از چرخ فلک مي توانند همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل با اداره عمران،حراست و زيباسازي هماهنگ نمايند .

- واگذاري آهن آلات موجود در چرخ فلک بصورت مرحله اي به برنده مزايده تحويل مي گردد .

- برنده مزايده مي بايست مبلغ دويست ميليون ريال سپرده حسن انجام تعهدات بصورت وجه نقد به حساب 0104868446003 واريز و يا از ضمانتنامه بانکي و اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد و حداقل سه ماه مي باشد استفاده نمايند .

- جمع آوري و تحويل آهن آلات موجود در چرخ فلک به برنده مزايده مي بايست توسط نماينده شهرداري مسئول اداره فني و عمراني و حراست ) شهرداري صورت گيرد و در هنگام باسکول  نمودن آهن آلات قبض باسکول مي بايست به تاييد مسئول واحدهاي مذکور گردد .

- هزينه انتشار آگهي،هزينه کارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي و هزينه جمع آوري چرخ فلک بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- آهن آلات و منصوبات مستهلک قابل واگذاري با تأييد و تشخيص شهرداري نهاوند تعيين مي گردد .

- کليه کسورات قانوني ( ماليات بر ارزش افزوده ) بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد .

- مزايده رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/04/01 در محل شهرداري و با حضور اعضاء کميسوين عالي معاملات برگزار مي گردد .
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0