پنج‌شنبه, 24 آبان 1397

عنوان : آگهی مزایده دكه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
ساعت : ۹:۴۵:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

 

آگهي مزايده

********************

 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و از طريق انتشار آگهي عمومي حق انتفاع (اجاره) دو باب دکه بشرح مندرج در اين آگهي را به متقاضيان واجد شرايط (اشخاص حقيقي يا حقوقي) با شرايط ذيل واگذار نمايد:

-متقاضيان براي کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه نمايند.

 

ردیف

مشخصات دکه های سطح شهر

مدت اجاره

اجاره بهای ماهیانه مبلغ پایه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

آدرس دکه

1

یک باب دکه به ابعاد 3*3

  (9 مترمربع)

سه سال

4/000/000 ریال

30/000/000 ریال

بلوار سردار امیدی

 جنب ترمینال بروجرد

2

یک باب دکه به ابعاد 3*3

  (9 مترمربع)

سه سال

3/000/000 ریال

30/000/000 ریال

بلوار امام حسین (ع)

 جنب ترمینال سابق

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

- به پيشنهادهاي مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- هزينه انتشار آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده می باشد.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- برنده مزايده مي بايست جهت نصب دکه با واحد عمران و زيباسازي و معاونت خدمات شهري هماهنگي لازم را بعمل آوريد.

- اشخاص حقيقي يا حقوقي مي بايست رعايت منع مداخله کارکنان دولت در مزايده را بنمايند.

- هزينه انشعاب اب- برق- گاز و همچنين هزينه ساخت و نصب دکه بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- مدت اجاره سه سال مي باشد که هر سال 25 درصد به اجاره بها اضافه مي گردد.

- چنانچه برندگان اول تا دوم ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام کميسيون حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط مي گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.

- متقاضيان مي بايست اسناد مزايده دريافت شده از شهرداري (امور قراردادها) را به همراه پيشنهاد قيمت و فيش سپرده را تا پايان وقت اداري مورخ 28/5/97 تحويل دبيرخانه شهردراي نمايند.

- کميسيون عالي معاملات ساعت 12 مورخ 29/5/97 تشکيل جلسه و پيشنهادهاي رسيده و را صورتي که حداقل  سه پيشنهاد باشد مفتوح و نتيجه را اعلام مي نمايد.

آگهي چاپ اول: 9/5/97

آگهي چپ دوم: 17/5/97

                      

                                                                                محمد حسين پور

                                                                                  شهردار نهاوند

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0