چهارشنبه, 1 اسفند 1397

عنوان : آگهی مزایده حضوری تفكیك زباله و جمع آوری شیرآبه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ 
ساعت : ۸:۵:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

آگهي مزايده حضوري

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و با توجه به بند 2 از نود و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تفکيک زباله و جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله شهرداري (سکوي زباله ) را از طريق مزايده حضوري و به مدت يکسال و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد:

ردیف

شرح

مدت اجاره

مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

تفکیک زباله،نگهداری محدوده فنس کشی و جمع آوری شیرابه در محل سایت دپوی زباله (سکوی زباله )

یکسال

100/000/000 ریال

70/000/000 ریال

 

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مزايده به شهرداري نهاوند معاونت خدمات شهري( مهندس نصرتي ) و امور قراردادها مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 103و 208 تماس حاصل نمايند.

- مبلغ پايه ( کارشناسي ) جهت واگذاري تفکيک زباله،نگهداري، محدوده فنس کشي و جمع آوري شيرآبه در محل سايت دپوي زباله ( سکوي زباله )ماهيانه 100/000/000ريال و ساليانه 1/200/000/000 ريال مي باشد.

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- حفاظت از تأسيسات منصوبه شهرداری ( فنس کشي محل دپوي زباله و ... ) بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به حساب شماره 0104868466003 نزد بانک ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را هنگام شرکت در مزايده حضوري که در محل شهرداري برگزار مي گردد به همراه داشته باشد در غير اينصورت کميسيون معاملات از حضور وي جهت شرکت در کميسيون ممانعت بعمل خواهد آورد.

- متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- هزينه کارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- هزينه انتشار آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

مهلت شرکت در مزايده حضوري تا پايان وقت اداري مورخ 97/07/14مي باشد.

- کميسيون عالي معاملات شهرداري ساعت 11 صبح مورخ 97/07/15روز یکشنبه در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه شرکت کننده د رکميسيون حاضر شوند کمیسیون برگزار مي گردد.

- متقاضيان پس از برنده شدن ظرف مدت 7 روز مي بايست نسبت به انعقاد قرارداد حاضر شوند در غير اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.

- رعايت کليه نکات ایمنی و فني از سوي شخص برنده مزایده الزامي مي باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه جاني و مالي جبران خسارت بر عهده نامبرده خواهد بود.

- شخص برنده مزايده بعنوان پيمانکار طرف قرارداد شهرداري مي تواند نسبت به ورود و خروج به حمل دپوي زباله ( محدوده فنس شده ) اقدام و از ورود ساير افراد متفرقه جهت جمع آوري ضايعات ممانعت بعمل آيد.

- در صورت مشاهده افراد به غير از افراد متعلق به شرکت که داراي لباس فرم متحدالشکل با آرم شرکت نباشد ناظر شهرداري از فعاليت وي جلوگيري بعمل خواهد آورد.

- دفن و امحاء زباله هاي عفوني و غیر عفوني بر عهده برنده مزايده مي باشد./

چاپ آگهی نوبت اول 97/6/24 :

چاپ آگهي نوبت دوم97/7/3 :

                   

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0