چهارشنبه, 1 اسفند 1397

عنوان : آگهی مزایده گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت شهرداری نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۸:۸:۴۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

موضوع : آگهي مزايده حضوري

 شهرداري نهاوند در نظر دارد باستناد بند 2 از نودمين جلسه شوراي اسلامي شهر و با توجه به بند 13 آيين نامه مالي شهرداريها گل هاي موجود در گلخانه باغ بهشت را از طريق مزايده حضوري و با شرايط و مشخصات ذيل به اشخاص حقيقي يا حضوري واگذاري نمايد:

 

ردیف

گل

تعداد

قیمت پایه(کارشناسی) هرشاخه

قیمت کل

1

گل پاپیتال

120 گلدان

50/000 ریال

6/000/000 ریال

2

گل پاپتیال ابلق

60 گلدان

80/000 ریال

4/800/000 ریال

3

گل سینگینیوم

240 گلدان

50/000 ریال

000/000/12 ریال

4

گل برگ بیدی

30 گلدان

25/000 ریال

750/000 ریال

5

گل فیلد ندرون

10 گلدان

175/000 ریال

1/750/000 ریال

6

گل برگ انجیر ی

370 گلدان

150/000 ریال

55/500/000 ریال

7

گل سانسوریا

150 گلدان

50/000 ریال

7/500/000 ریال

8

گل اسپاتی فیلوم

90 گلدان

90/000 ریال

8/100/000  ریال

9

گل برگ عبایی

200 گلدان

90/000 ریال

18/000/000 ریال

10

گل ناز قاشقی

90 گلدان

40/000 ریال

3/600/000 ریال

11

گل یوکا

70 گلدان

22/000 ریال

15/400/000 ریال

12

گل آلوئه ورا

600 گلدان

25/000 ریال

15/000/000 ریال

13

گل شاه پسند

60 گلدان

50/000 ریال

3/000/000 ریال

14

گل محبوبه شب

110 گلدان

60/000 ریال

6/600/000 ریال

15

گل شمعدانی

130 گلدان

40/000 ریال

5/200/000 ریال

16

گل تاج خروس

100 گلدان

20/000 ریال

2/000/000 ریال

17

گل حسن یوسف

30 گلدان

50/000 ریال

1/500/000 ریال

18

گل ناز

150 گلدان

60/000 ریال

9/000/000 ریال

19

گل مرجان

200 گلدان

80/000 ریال

16/000/000 ریال

20

گل کاکتوس 4 نوع

420 گلدان

30/000 ریال

12/600/000 ریال

21

گل آشلانتوس

100 گلدان

30/000 ریال

3/000/000 ریال

22

گل شفلرا

90 گلدان

120/000 ریال

10/800/000 ریال

23

گل کاغذی

70 گلدان

100/000 ریال

7/000/000 ریال

24

گل گندمی

60 گلدان

20/000 ریال

1/200/000 ریال

25

گل فیکوس

8 گلدان

150/000 ریال

1/200/000 ریال

26

گل برگ تنباکو

4 گلدان

280/000 ریال

1/120/000 ریال

27

گل بابا آدم

10 گلدان

150/000 ریال

1/500/000 ریال

28

گل اشک

25 گلدان

120/000 ریال

3/000/000 ریال

29

گل ناز بنفش

30 گلدان

60/000 ریال

1/800/000 ریال

30

گل موز

40 گلدان

350/000 ریال

14/000/000 ریال

31

گل برگ نقره ای

120 گلدان

100/000 ریال

12/000/000 ریال

 

 

 

جمع کل

260/920/000 ریال

 

 

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن ( اسناد مزایده ) به شهرداري امور قراردادها و معاونت خدمات شهري ( اداره سيماءمنظر و فضاي سبز شهري شهرداري ) مراجعه نمايند.

- متقاضيان مي توانند براي مشاهده گلها در گلخانه واقع در باغ بهشت و با هماهنگي مسئول اداره سيماءمنظر و فضاي سبز شهري از مورخ 97/07/10 لغايت مورخ 97/07/29 مراجعه نمايند.

- متقاضيان جهت شرکت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال ( پنج ميليون تومان ) به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري بنام حساب سپرده شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام شرکت در مزايده حضوري به همراه خود داشته باشند.

 

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- هزينه انتشار آگهي و هزينه کارشناسي و ديگر هزينه ها هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست براي کليه گلها قيمت پيشنهادي اعلام نمايند.

- کميسيون عالي معاملات ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 97/07/30در محل سالن کنفرانس شهرداري تشکيل مي گردد و در صورتي که حداقل سه شرکت کننده وجود داشته باشد پيشنهاد دهندگان اعلام قيمت داده و نفرات اول تا سوم مشخص مي گردد./

 

 

چاپ آگهي نوبت اول97/7/10:

چاپ آگهي نوبت دوم97/7/18:

 

                                                                                     

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0