پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

عنوان : آگهی مزایده حضوری دو قطعه زمین در شهرك شهید حیدری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ 
ساعت : ۹:۷:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده حضوری

***********************

شهرداری نهاوند در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و باستناد بند یک از یکصد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر در نظر دارد که از طریق آگهی مزایده حضوری دو قطعه زمین واقع در شهرک شهید حیدری را با مشخصات و شرایط ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی بفروش رساند:

ردیف

نشانی

پلاک ثبتی

نوع و کاربری ملک

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه (کارشناسی) ریال هر مترمربع

قیمت کل (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

شهرک شهید حیدری میدان هفت تیر بلوار خبرنگار

به شماره 3349  از 4091 اصلی و مفروز و مجزی شده از 833 فرعی از اصلی

زمین تجاری مسکونی

234 مترمربع

10/000/000 ریال

2/340/000/000 ریال

150/000/000 ریال

2

شهرک شهید حیدری میدان هفت تیر بلوار خبرنگار

به شماره 3350  از 4091 اصلی و مفروز و مجزی شده از 833 فرعی از اصلی

زمین تجاری مسکونی

236 مترمربع

12/500/000 ریال

2/950/000/000  ریال

200/000/000 ریال

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شهرداری نهاوند (امور قراردادها املاک) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلی 208 تماس حاصل فرمایند.

-        متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده طبق جدول فوق برای یک یا چهار قطعه به صورت مجزا و به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملی بنام حساب سپرده شهرداری واریز و فیش واریزی را هنگام حضور دز مزایده به همراه خود داشته باشند در غیراینصورت اعضاء کمیسیون عالی معاملات از حضور متقاضی بدون فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده ممانعت بعمل خواهد آورد متقاضیان می توانند به جای فیش نقدی از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آنها از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه می باشد استفاده نمایند.

-        متقاضیان می توانند برای یک یا چهار قطعه زمین در مزایده پیشنهاد قیمت داده و برای هر یک از قطعات مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت مجزا واریز و فیش مربوط به هر قطعه را جهت حضور در مزایده به همراه داشته باشند.

-        متقاضیان پس از برنده شدن می بایست ظرف مدت هفت روز پس از ابلاغ شهرداری مبلغ زمین را به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نموده و حاضر به انعقاد قرارداد شود درغیراینصورت سپرده شرکت در مزایده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید و به نفر دوم واگذار می گردد و تا نفر سوم به همین منوال خواهد بود.

-        کلیه هزینه ها اعم از هزینه انتشار آگهی و کارشناسی و هزینه تهیه سند و هزینه نقل و انتقال و دیگر هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد.

-        شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

-        کمیسیون عالی معاملات شهرداری ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/06 در محل شهرداری ( سالن کنفرانس) تشکیل و در صورتیکه حداقل سه متقاضی برای هر یک از قطعات زمین حضور داشته باشند پیشنهادها بررسی و برنده اعلام خواهد گردید.

                                                                                               محمد حسین پور

                                                                                             شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0