پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

عنوان : آگهی مزایده حضوری هشت قطعه زمین و چهارده امتیاز سرقفلی مغازه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ 
ساعت : ۹:۱۱:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مزایده حضوری

******************

شهرداری نهاوند در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و رعایت قوانین و مقررات مالی و با توجه به بند یک از صد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی در نظر دارد هشت قطعه زمین و چهارده امتیاز سرقفلی مغازه را از طریق مزایده حضوری و با مشخصات ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید: 

مشخصات زمین ها

ردیف

مشخصات زمین

آدرس

مساحت (مترمربع)

قیمت هر مترمربع ریال

قیمت کل ریال

مبلغ سپرده در مزایده ریال

1

پلاک 3 فرعی از 2549 اصلی

پشت ترمینال سابق

187

3/700/000

691/900/000

40/000/000

2

پلاک 4 فرعی از 2549

پشت ترمینال سابق

198/2

3/700/000

733/340/000

40/000/000

3

پلاک 4 فرعی از 3795 و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

114

2/400/000

273/600/000

20/000/000

4

پلاک 12 فرعی از 3795و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

114/65

2/600/000

298/090/000

20/000/000

5

پلاک 18 فرعی از 3795و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

174

3/000/000

522/000/000

30/000/000

6

پلاک 27 فرعی از 3795و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

173/30

2/400/000

415/920/000

30/000/000

7

پلاک 45  فرعی از 3795و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

188

2/600/000

488/800/000

30/000/000

8

پلاک 46 فرعی از 3795و 3796 اصلی

شهرک دستغیب

195/70

2/600/000

508/820/000

30/000/000

مشخصات مغازه ها

 

ردیف

مشخصات مغازه

آدرس

مساحت (مترمربع)

قیمت هر مترمربع ریال

قیمت کل ریال

مبلغ سپرده در مزایده ریال

1

امتیاز سرقفلی واحد شماره 12

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

 

12

45/833/333

550/000/000

30/000/000

2

امتیاز سرقفلی واحد شماره 13

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

8/75

49/142/875

430/000/000

30/000/000

 

3

امتیاز سرقفلی واحد شماره 16

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

11/60

45/689/655

530/000/000

30/000/000

4

امتیاز سرقفلی واحد شماره 2

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

26/65

18/011/257

480/000/000

30/000/000

5

امتیاز سرقفلی واحد شماره 3

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

29/60

17/905/405

530/000/000

30/000/000

6

امتیاز سرقفلی واحد شماره 4

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

28/60

17/832/168

510/000/000

30/000/000

7

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

42/40

17/688/679

750/000/000

40/000/000

8

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

مجتمع تجاری پردیس طبقه دوم

38

215/000/000

817/000/000

45/000/000

9

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

مجتمع تجاری پردیس طبقه سوم

59

20/000/000

1/180/000/000

60/000/000

10

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

مجتمع تجاری پردیس طبقه سوم

38

20/000/000

760/000/000

40/000/000

11

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

مجتمع تجاری پردیس طبقه سوم

59

21/016/949

1/240/000/000

65/000/000

12

امتیاز سرقفلی واحد شماره 5

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

31/31

17/885/560

560/000/000

30/000/000

13

امتیاز سرقفلی واحد شماره 1

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

32

18/000/000

576/000/000

30/000/000

14

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

خیابان 17 شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

67

18/000/000

1/206/000/000

65/000/000

 

-        متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری نهاوند (امور قراردادها و املاک) مراجعه و یا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلی 208 تماس حاصل نمایند.

-        متقاضیان می توانند برای یک قطعه زمین و سرقفلی مغازه و یا بیشتر پیشنهاد قیمت بدهند.

-        متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت جداگانه برای هر یک از قطعه زمینها و مغازه ها به صورت نقدی به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و فیش واریزی را هنگام شرکت در جلسه کمیسیون عالی معاملات که به صورت حضوری در محل شهرداری (سالن کنفرانس) تشکیل می گردد به همراه داشته باشند درغیراینصورت از حضور در جلسه از وی ممانعت بعمل خواهد آمد.

-        متقاضیان همچنین می توانند به جای وجه نقد از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

-        شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

-        هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی و کلیه هزینه های احتمالی دیگر بر عهده برنده مزایده می باشد.

-        هزینه نقل و انتقال و دیگر هزینه های ثبتی بر عهده برنده مزایده می باشد.

-        متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری مورخ 10/9/97 مبلغ سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

-        کمیسیون عالی معاملات مورخه 11/97/97 در محل شهرداری تشکیل و چنانچه برای هر یک از قطعات زمین ها سرقفلی مغازه ها حداقل سه متقاضی باشد کمیسیون تشکیل و نفرات برنده اعلام خواهد شد.

آگهی چاپ نوبت اول: 20 / 8 /97

آگهی چاپ نوبت دوم: 28 /8/97

 

                                                                  محمد حسین پور

                                                              شهردار نهاوند

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0