پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

عنوان : آگهی مزایده حضوری آهن آلات مستهلك شده
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ 
ساعت : ۸:۲۶:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مزايده

*********************

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و باستناد مصوبه بند يک از يکصد و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد آهن آلات مستهلک شده خود را از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه کارشناسي واگذار نمايد بدينوسيله از اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط جهت شرکت در مزايده حضوري دعوت بعمل مي آيد .

ردیف

نام کالا

واحد

قیمت کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

آهن آلات

کیلوگرم

هر کیلوگرم 2100 تومان

50/000/000 ریال

متقاضيان مي بايست طبق جدول فوق مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي شعبه زاگرس بنام شهرداري نهاوند واريز نمايند و فيش واريزي را زمان برگزاري مزايده تحويل اعضاي کميسيون عالي معاملات نمايند درغيراينصورت حق شرکت در مزايده را نخواهند داشت .

- متقاضيان جهت بازديد از اقلام مورد مزايده صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدازظهر ها از ساعت 3 لغايت 5 عصر به شهرداري مراجعه نمايند . به استثناي روزهايي که تعطيل مي باشد .

- هزينه کارشناسي و همچنين هزينه انتشار اين آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

- کليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد (هزينه باسکول - هزينه محل و ... )

- در حين انجام موضوع مزايده و جداسازي قطعات در صورت بروز هرگونه خسارت مالي و جاني مسووليت آن برعهده برنده مزايده مي باشد .

- جمع آوري و تحويل آهن آلات به برنده مزايده مي بايست توسط نماينده شهرداری ( مسئول انبار و حراست ) صورت گيرد و در هنگام باسکول نمودن قبض باسکول مي بايست به تأييد نماينده هاي شهرداري گردد.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد .

- مزايده راس ساعت   11صبح روز پنج شنبه 97/09/15 در محل شهرداري و با حضور اعضاء کميسيون عالي معاملات برگزار مي گردد./ب

چاپ آگهي نوبت اول 97/08/24 

چاپ آگهي نوبت دوم 97/09/03

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0