پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

عنوان : (( آگهی مزایده حضوری ماشین آلات سنگین نوكاویان ))
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۸:۱۶:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 (( آگهي مزايده حضوري ماشين آلات سنگين نوکاویان ))

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد و مصوبه هاي يک از بيست و ششمين و بند يک از يکصد و دهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تعداد يازده دستگاه  ماشين آلات سنگين نو(کاویان) خود را که مشخصات آنها طبق جدول ذيل مشخص گرديده از طريق آگهي مزايده حضوري و با قيمت پايه کارشناسي رسمي دادگستري و با شرایط وضوابط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد :

ردیف

نوع ماشین

شماره انتظامی

مدل و رنگ

شماره موتور

شماره شاسی

قابلیت شماره گذاری

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

تریلی

فاقد پلاک

375

سفید

-

-

دارد

2/600/000/000

150/000/000

2

خاور تک

135ع17ایران55

K112

سفید

78232794

884042

دارد

1/000/000/000

100/000/000

3

خاور تک

127ع174ایران55

K112

سفید

78232804

884040

دارد

1/000/000/000


100/000/000

4

خاور تک

158ع17ایران55

K112

سفید

78232807

884035

دارد


1/000/000/000


100/000/000

5

خاور تک

118ع17ایران55

K112

سفید

78232781

884043

دارد


1/000/000/000


100/000/000

6

خاور تک

142ع17ایران55

K112

سفید

78231219

884031

دارد


1/000/000/000


100/000/000

7

خاور تک

113ع17ایران55

K112

سفید

78232772

884042

دارد


1/000/000/000


100/000/000

8

خاور تک

159ع17ایران55

K112

سفید

78232785

884032

دارد


1/000/000/000


100/000/000

9

خاور تک

147ع17ایران55

K112

سفید

78232797

884033

دارد


1/000/000/000


100/000/000

10

خاور تک

765ع16ایران55

K112

سفید

78232775

884029

دارد


1/000/000/000


100/000/000

11

خاور تک

144ع17ایران55

K112

سفید

78232790

884034

دارد


1/000/000/000


100/000/000

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر وگرفتن اسناد مزایده وثبت نام مي توانند به شهرداري نهاوند به امور قراردادها و اداره مهندسي،کنترل و ايمني ترافيک شهرداري نهاوند ( آقاي ابوالفتحي ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمايند .

- متقاضيان همه روزه تا پايان مهلت آگهي مي توانند جهت بازديد از خودروها صبحها از ساعت 8 لغايت 12 و بعدظهرها از ساعت 14 لغايت 17 عصر به شهرداري نهاوند اداره مهندسي،کنترل و ايمني ترافيک شهرداري مراجعه نمايند .

- مزايده گذار هيچگونه تعهدي در قبال سالم بودن مورد مزايده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و ديگر مجموعه هاي فني و قطعات و متعلقات خودرو نداشته و لازم است شرکت کننده در هنگام بازديد دقت لازم را در مورد انتخاب خودرو داشته باشد .

- کليه هزينه ها در مورد انتقال سند و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- هزينه انتشار آگهي روزنامه و همچنين هزينه کارشناسي خودروها بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را طبق جدول براي يک يا چند خودرو را به طور مجزا و به صورت فيش نقدي به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي شعبه زاگرس بنام حساب سپرده شهرداري واريز و يا از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد استفاده نمايند. و فيش واريزي را در زمان برگزاري کميسيون عالي معاملات و يا ضمانتنامه و اسناد خزانه را به همراه خود داشته باشند .

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد .

- کليه هزينه هاي پس از فروش بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- مزايده به صورت حضوري برگزار مي گردد و متقاضيان مي بايست در هنگام حضور در کميسيون فيش سپرده شرکت در مزايده را به همراه داشته باشند در غير اينصورت از ورود متقاضيان به کميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد .

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده در مزايده را تا پايان وقت اداري مورخ 97/11/1 واريز و فيش واريزي ( رسيد براي صاحب حساب ) را به امور قراردادهاي شهرداري تحويل دهد. و چنانچه از ضمانتنامه بانکي اسناد خزانه به جاي وجه واريزي استفاده نمايد کپي ضمانتنامه را تحويل دهد .

- کميسيون عالي معاملات شهرداري ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2در محل شهرداري تشکيل و چنانچه براي هر خودرو شرکت کننده باشد پيشنهاد قيمتها توسط شرکت کنندگان اعلام و برنده ( نفر اول تا سوم ) مشخص مي گردد .

- چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعلام کميسيون به وي حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد و در صورتيکه نفر دوم ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط و تا نفر سوم به همين منوال خواهد بود./غ              

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0