پنج‌شنبه, 27 تير 1398

عنوان : مزایده سرقفلی مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام حسین(ع) جنب ترمینال سابق
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ 
ساعت : ۸:۱۴:۴۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

آگهي مزايده حضوري

 شهرداري در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهردايها و باستناد بند 3 از 121 جلسه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد 2% سرقفلي  مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام حسين(ع) جنب ترمينال سابق را طبق جدول ذيل و از طريق آگهي مزايده حضوري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط طبق شرايط ذيل واگذار نمايد :

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد و بازديد از ملک فوق الذکر به شهرداري واحد امور قراردادها مراجعه نمايد :

ردیف

شرح

قیمت پایه (کارشناسی)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

آدرس

1

دو درصد سرقفلی مغازه شماره 13

000/000/14 ریال

000/000/30 ریال

مغازه شماره 13 واقع در بلوار امام حسین(ع)جنب ترمینال سابق

- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را که مبلغ 000/000/30 ريال              مي باشد به صورت نقدي به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري واريز و فيش واريزي را جهت شرکت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند متقاضيان مي توانند به جاي فيش نقدي از ضمانتنامه بانکي يا اسناد و خزانه که اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نماينده .

- قيمت پايه ( کارشناسي) براي مزايده حضوري طبق نظريه کارشناس رسمي دادگستري بر اي دو درصد سرقفلي مغازه فوق الذکر 000/000/14 ريال مي باشد .

- متقاضيان مي بايست يک نسخه از فيش واريزي را زمان برگزاري مزايده حضوري تحويل اعضاي کميسيون عالي معاملات نمايند در غير اينصورت حق شرکت در مزايده را ندارند .

- کليه هزينه ها اعم از هزينه انتشار آگهي و کارشناسي و هزينه سند ملکي و ديگر هزينه هاي احتمالي به عهده برنده مزايده مي باشد .

- مهلت قبول پیشنهادها تا مورخ 7/12/97  می باشد.

- شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادها مختار مي باشد .

- بهاي ملک به صورت کاملاً نقدي از برنده مزايده دريافت خواهد شد .

- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر  دوم قرارداد منعقد به اين صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت .

- کميسيون عالي معاملات شهرداري ساعت 10 صبح مورخ 8/12/97روز چهارشنبه با حضور پيشنهاد دهندگان در محل شهرداري تشکيل خواهد شد./غ

چاپ آگهي اول : 16/11/97

چاپ آگهي دوم: 27/11/97

               

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0