پنج‌شنبه, 27 تير 1398

عنوان : آگهی مزایده حضوری مغازه های مجتمع تجاری باران و پردیس
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ 
ساعت : ۸:۱۶:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

13178/02/2/97

15/11/97

 

 

 (( آگهي مزايده حضوري مغازه های مجتمع تجاری باران و پردیس ))

 

 شهرداري نهاوند بر اساس ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و رعایت قوانین و مقررات مالی و با توجه به بند يک از يکصد و سی و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد تعداد چهارده امتیاز سرقفلی مغازه واقع در پاساژ پردیس و باران را از طریق مزایده حضوري و با مشخصات ذیل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد :

ردیف

شرح

آدرس

مساحت مترمربع

قیمت هر مترمربع(ریال)

قیمت کل

مبلغ سپرده در مزایده (ریال)

1

امتیاز سرقفلی واحد شماره 12

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

12 مترمربع

333/833/45

000/000/550

000/000/30

2

امتیاز سرقفلی واحد شماره 13

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

75/8 مترمربع

875/142/49

000/000/430

000/000/30

3

امتیاز سرقفلی واحد شماره 16

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه اول

60/11 مترمربع

655/689/45

000/000/530

000/000/30

4

امتیاز سرقفلی واحد شماره 2

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

65/26 مترمربع

257/011/18

000/000/480

000/000/30

5

امتیاز سرقفلی واحد شماره 3

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

60/29 مترمربع

405/905/17

000/000/530

000/000/30

6

امتیاز سرقفلی واحد شماره 4

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

60/28 مترمربع

168/832/17

000/000/510

000/000/30

7

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

40/42 مترمربع

679/688/17

000/000/750

000/000/40

8

امتیاز سرقفلی واحد شماره 5

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

31/13 مترمربع

560/885/17

000/000/560

000/000/30

9

امتیاز سرقفلی واحد شماره 1

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

32 مترمربع

000/000/18

000/000/576

000/000/30

10

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

خیابان 17شهریور مجتمع تجاری باران طبقه سوم

67 مترمربع

000/000/18

000/000/206/1

000/000/65

11

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

خیابان ابوذر مجتمع تجاری پردیس طبقه دوم

38 مترمربع

000/500/21

000/000/817

000/000/50

12

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

خیابان ابوذر مجتمع تجاری پردیس طبقه دوم

59 مترمربع

949/016/21

000/000/240/1

000/000/65

13

امتیاز سرقفلی واحد شماره 7

خیابان ابوذر مجتمع تجاری پردیس طبقه سوم

38 مترمربع

000/000/20

000/000/760

000/000/40

14

امتیاز سرقفلی واحد شماره 6

خیابان ابوذر مجتمع تجاری پردیس طبقه سوم

59 متر مربع

000/000/20

000/000/180/1

000/000/60

- متقاضيان می توانندجهت کسب اطلاعات بيشتر وگرفتن اسناد مزایده وثبت نام به شهرداري نهاوند به امور قراردادها و واحد املاک مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي 7-08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمايند .

- متقاضيان می توانند برای یک مغازه یا بیشتر پیشنهاد قیمت بصورت جداگانه ارائه نمایند.

- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به صورت نقدی به شماره حساب 0104868466003 بانک ملی شعبه زاگرس واریز نمایند و فیش واریزی را هنگام شرکت در جلسه کمیسیون عالی معاملات که به صورت حضوری در محل شهرداری ( سالن کنفرانس) تشکیل می گردد به همراه داشته باشند در غیر اینصورت از حضور وی در جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد .

- متقاضیان می توانند بجای وجه نقد از ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاریخ ارائه پیشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمایند.

- متقاضیان تا پایان وقت اداری مورخ 8/12/97 می بایست سپرده شرکت در مزایده را واریز نمایند.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- هزینه نقل و انتقال و دیگر هزینه های ثبتی بر عهده برنده مزایده می باشد.

- هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد و همچنین کلیه هزینه های احتمالی بر عهده برنده مزایده می باشد .

- کميسيون عالي معاملات شهرداري مورخ 9/12/97 ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل شهرداري تشکيل و برنده اعلام مي گردد .

چاپ آگهی نوبت اول:17/11/97

چاپ آگهی نوبت دوم:27/11/97

            

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0