پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398

عنوان : آگهی مناقصه امور مربوط به امور كاشت ،نگهداری و...فضای سبز شهرداری نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
ساعت : ۸:۲۳:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مناقصه 

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و باستناد بند يک از يکصد و هفتادو نهمين  جلسه شوراي اسلامي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به امور کاشت ،نگهداري و...فضاي سبز شهرداري نهاوند  را به صورت حجمي و به مدت يکسال و از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرايط و صلاحيت دار و مورد تاييد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي با شرايط ذيل واگذار نمايد :

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به شهرداري نهاوند ( امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7 -33237445- 081 تماس حاصل نمايند .

- متقاضيان مي بايست چهار عدد پاکت نامه تهيه نموده و به شرح ذيل آنها را تکميل نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 22/12/97  تحویل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند .

ردیف

شرح ( موضوع مناقصه )

مبلغ کارشناسی ( قیمت پایه به ریال)

مدت اجرای قرارداد

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

1

واگذاری امو رمربوط به 

کاشت نگهداری و ... فضای 

سبز شهرداری نهاوند در

محدوده قانونی شهر،شامل: حفظ

 و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته اعم از نگهداری،چمن کاری انواع گل کاری،درختکاری،مبلمان پارکی،وسایل ورزشی،

سرویس بهداشتی،چاه های

 شبکه آبرسانی و ...)


28/012/196/690

یکساله (12ماه)

1/500/000/000

محتويات پاکت الف :

- متقاضيان مي بايست 5% درصد مبلغ قرارداد ( مبلغ کارشناسي پايه ) را طبق جدول فوق که مبلغ1/500/000/000 ريال مي باشد را بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه را يا بصورت وجه نقد واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت ( الف ) نموده و درب پاکت را ممهور به مهر امضاء مجاز شرکت نمايند متقاضيان مي توانند به جاي  وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه به نفع شهرداري نهاوند  که اعتبار آنها از تاريخ ارائه پيشنهاد به مدت سه ماه باشد  استفاده نمايند .

- محتويات پاکت ب :

- متقاضيان مي بايست صلاحيت شرکت را که توسط اداره کار و رفاه اجتماعي صادر گرديده و داراي اعتبار باشد و همچنين آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي مدير عامل و هيئت مديره اعضا شرکت که حق امضاء اسناد را دارند و کليه اسناد مناقصه را که ممهور به مهر و امضاء شرکت وکلمه مورد قبول است و  همچنين رزومه کاري،ليست تجهيزات فني و عملياتي و امکانات مالي و شرايط عمومي و خصوصي پيمان،شرح کار،تعهدنامه ايمني و اساسنامه شرکت .

- اعضاء داراي حق امضاء اسناد تعهد آور شرکتهاي متقاضي،مي بايست ضمن قبول شرايط پيمان کليه صفحات قرارداد اسناد مناقصه و آناليز را نيز داخل پاکت ب قرار دهند .

محتويات پاکت ج :

- متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را به صورت عددي و حروف نوشته و آن را در داخل پاکت ( ج ) قرار نموده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت نمايندو همچنين آناليز تفکيکي هزينه هاي مرتبط با  قيمت پيشهادي که بايد بهمراه ضميمه برگ پيشنهاد قيمت داده شده باشد .

محتويات پاکت د :

- متقاضيان مي بايست هر سه پاکت الف،ب،ج، را در داخل پاک (د)  قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت نمايند .

- متقاضايان مي بايست بر روي پاکت ها مشخصات کامل،آدرس دقيق،شماره همراه را قيد نمايند .

- مدت انجام کارهاي موضوع مناقصه از تاريخ شروع پيمان به مدت 12 ماه شمسي تعيين مي گردد .

- نظارت بر اجراي تعهدات بعد از انعقاد قرارداد با معاونت خدمات شهري شهرداري نهاوند مي باشد و پيمانکار موظف است کارها را طبق پيمان،اصول فني و دستورات کار فرما،طبق مشخصات اسناد و مدارک پيوست اين پيمان اجرا نمايد .

- اسناد و مدارک مناقصه به نماينده شرکت که معرفي نامه معتبر و مهر و امضاء،مجاز شرکت را همراه داشته باشد تحويل خواهد شد .

- به پيشنهادهاي مشروط،مخدوش و فاقد سپرده و يا ارسال پيشنهاد بعد از مدت مقرر در آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- تمام اسناد مناقصه جزء اوراق بهادار محسوب شده و تمام صفحات آن  وبرگه هاي آناليز قيمت و ضمائم آن بايد ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده  وهمچنين درج جمله قبول است برسد .

- هزينه انتشار آگهي بر عهده برنده مزايده مناقصه مي باشد .

- به اين قرارداد به هيچ عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايا که بر اساس بخشنامه 98 محاسبه و پرداخت مي گردد 

- پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به هيچ عنوان چه جزئي و چه کلي به ديگري را ندارد .

- شرکت در مناقصه بصورت وکالتي قابل قبول نمي باشد .

- پيمانکار بايد توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي کارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخلال در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانکار بوده و ايشان در برابر خدشه دار شدن وجهه ي شهر و شهرداري از جانب عوامل خود معنوي،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ... در قبال عدم پرداخت حقوق و مزاياي کارگران خود حتي اگر در اخذ مطالبات خود از کارفرما تأخير داشته باشد ضامن مي باشد و تحت هيچ عنوان و شرايطي حق منوط نمودن مطالبات کارگران و پرسنل خود را به دريافت صورت وضعيت را ندارد .

تهيه کليه لوازم و تجهيزات و ماشين آلات و خودرو هاي مورد نياز و مواد مصرفي به عهده برنده مزايده ميباشد .

- پيمانکار مؤظف به بيمه نمودن ( بيمه مسئوليت مدني ،بيمه حوادث و ... ) موضوع پيمان مي باشد .

- منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و شرکت در مزايده و مناقصه وهمچنين شرکتهاي شرکت کننده در مناقصه موظف به ارائه گواهي عدم منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره کار و رفاه اجتماعي و ساير مراجع باشد .

- کليه کسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد .

- پيمانکار در ارائه قيمت پيشنهادي،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي  وکسورات مربوطه را در نظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه بهاء را ندارد .

- از آنجايي که موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده، لذا مدارک کارفرما در قرارداد ميزان کيفيت مي باشد .

- در صورتيکه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق کارگران از سوي مراجع ذيصلاح صادر شود پيمانکار مکلف بر اجراي آن ار تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود .

- متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 97/12/22 مي بايست پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و رسيد دريافت نمايند .

- کميسيون عالي معاملات شهرداري مورخ 97/12/23 ساعت 11روز شنبه در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي که حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و نتيجه را اعلام نمايند./ش

چاپ آگهي نوبت اول: 97/12/4

چاپ آگهي نوبت دوم: 97/12/12                   

                                                                              محمد حسين پور

                                                                              شهردار نهاوند

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0