پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398

عنوان : آگهی مناقصه پروژه عمرانی اصلاح رفیوژ وسط بلوار شهید قدوسی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۵۵:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی مناقصه عمومي

*********************************

شهرداري نهاوند در نظر دارد درا جراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها و رعايت قوانين و مقررات مالي مربوطه پروژه عمراني اصلاح رفيوژ وسط بلوار شهيد قدوسي را که شامل اجراي سنگ جدولي بلوار ،سنگ کف و باغچه اي و... را طبق جدول ذيل از طريق آگهي مناقصه عمومي به شرکت هاي پيمانکاري واجد صلاحيت مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه که در سامانه ساجار صلاحيت آنها تاييد شده است را با شرايط ذيل واگذار نمايد :

ردیف

             عنوان پروژه

مبلغ پایه  (ریال)

مبلغ سپرده شرکت     در مناقصه(ریال)

پایه مورد قبول

1

اصلاح رفیوژ وسط بلوار شهید قدوسی شامل:اجرای سنگ جدولی بلوار،سنگ کف و باغچه ای و...

4/500/000/000

230/000/000

حداقل 5 ابنیه

-متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به اداره عمران شهرداري مهندس زريني و امور قرارداد ها مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 105و 208 تماس حاصل فرمايند

-شرکتهاي متقاضي مي بايست داراي گريد حداقل 5 ابنيه باشند .

-شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار است .

هزينه انتشار آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه است

-متقاضيان ميبايست سه عدد پاکت تهيه نموده و آنهارا به شرح ذيل تکميل نموده و تاپايان وقت اداري مورخه 98/1/15 يرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايد

پاکت الف:متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را که مبلغ آن 230/000/000 ريال ميباشد بصورت وجه نقد به حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز نموده و فيش واريزي را داخل پاکت الف قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر و امضا نموده و يا به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نمايند .

-پاکت ب:متقاضيان ميبايست رزومه شرکت ،آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي ،اساسنامه شرکت ،صلاحيت شرکت ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل و رئيس هيئت مديره و اسناد مناقصه را در داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايد .

پاکت ج:متقاضيان ميبايست فرم ارائه قيمت پيشنهادي خود را داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايند .

-متقاضيان ميبايست هر سه پاکت الف ،ب،ج را درداخل پاکت ديگر قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نموده و آنرا تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .

-متقاضيان ميبايست بر روي پاکت ها مشخصات کامل ،آدرس دقيق شرکت،کد پستي ،کدملي ،تلفن تماس و نامه پروژه را قيد نمايند و همچنين کليه پاکت هارا ممهور به مهر و امضا نمايند

-به پيشنهاد هاي مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي شهرداري  ميباشد .

-کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه ميباشد .

-قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 97 و بدون تعديل ميباشد .

-کميسيون عالي متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري پنجشنبه مورخه 15/1/98پيشنهاد خودرا تحويل دبيرخانه شهرداري نموده ورسيد دريافت نمايند .

-کميسيون عالي معاملات شهرداري مورخ 98/1/17 شهرداریتشکيل و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيکه حداقل سه پيشنهاد باشد بازگشايي و برنده مشخص ميگردد .

-بعد از اعلام کميسيون عالي معاملات چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط ميگردد و بانفر دوم قرارداد منعقد ميگردد ودرصورتيکه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد./ش

محمد حسین پور

  شهردار نهاوند

                                               

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0