دوشنبه, 12 خرداد 1399

عنوان : مناقصه عمومی پروژه ساماندهی بام نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۸:۲۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مناقصه عمومي

*********************************

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  را به شرکتهاي واجد صلاحيت و مورد تاييد سازمان  مديريت و برنامه ريزي استان وداراي حداقل گريد 5 ابنيه و باشرايط ذيل واگذار نمايد :

ردیف

شرح پروژه

مبلغ برآورد به ریال

مبلغ تضمین (سپرده شرکت در مناقصه)

حداقل گرید

نوع اوراق

اعتبار پروژه

1

ساماندهی بام نهاوند (شامل :آرماتور بندی ،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی ،پیاده روسازی پیرامون استخر)

5/000/000/000 ریال

250/000/000 ریال

5 ابنیه

اخزاء 713

استانی

متقاضيان جهت  کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و يا باشماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمائيد .

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني (عمراني ) ميباشد و هرگونه پرداختي به پيمانکار از طريق اوراق اخزاء 713 که سررسيد آن 1400/05/18 ميباشد صورت ميگيرد .

متقاضيان مي بايست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهيه نموده و آنها را به شرح ذيل تکميل نمايند :

پاکت الف :

متقاضيان مي بايست مبلغ 250/000/000 ريال به حساب 2171145713001 رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماينده تام الاختيار و حق امضا شرکت نموده و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد .

پاکت ب :

متقاضيان مي بايست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرين تغييرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صلاحيت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايند .

پاکت ج :

متقاضيان مي بايست برگه پيشنهاد قيمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايد .

پاکت د :

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپايان وقت اداري مورخ 31/2/98 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند .

شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

متقاضيان مي بايست پيشنهادهاي خود را تا پايان وقت اداري مورخ 31/2/98 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .

هزينه انتشار آگهي مناقصه و ديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد .

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .

به پيشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

کميسيون عالي معاملات روزچهارشنبه مورخ 1/3/98 در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح و برنده اعلام خواهد شد .

چنانچه برنده مناقصه از تاريخ اعلام کميسيون عالي معاملات به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد ميگردد و چنانچه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجديد ميگردد .

آگهي چاپ نوبت اول 98/2/10

آگهي چاپ نوبت دوم:98/2/18

محمد حسین پور

شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0