دوشنبه, 12 خرداد 1399

عنوان : آگهی مزایده حضوری حمام شهرداری واقع در محدوده پارك قبر آقا
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۱۲:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مزايده حضوري حمام شهرداري

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 2 از191 جلسه شوراي اسلامي شهر و رعايت ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها يک باب حمام شهرداري را واقع در محدوده پارک قبر آقا را از طريق آگهي مزايده حضوري به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد :

ردیف

شرح

مدت اجاره

مبلغ اجاره ماهیانه (کارشناسی )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

واگذاری یک باب حمام شهرداری واقع در محدوده پارک قبر آقا

3ساله

9/500/000 ریال

50/000/000

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر به واحد امور قراردادها و معاونت خدمات شهري شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفنهاي7- 33237445 -081 داخلي 208 و 103 تماس حاصل نمايند .

متقاضيان جهت شرکت در مزايده حضوري مي بايست مبلغ 50/000/000 ريال سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي شعبه شهرداري واريز و فيش واريزي را هنگام شرکت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند در غير اينصورت شهرداري از حضور وي جهت شرکت در مزايده ممانعت بعمل خواهد آورد .

- متقاضيان به جاي وجه نقد ميتوانند از ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه به شهرداري حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند .

- رعایت نکات ایمنی و فنی از سوی برنده مزایده در خصوص محل و نوع استفاده الزامی است.

-شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادها مختار مي باشد .

-هزينه کارشناسي و همچنين هزينه اتشار آگهي روزنامه برعهده برنده مزايده مي باشد .

-هرگونه حادثه جاني يا مالي براثر فعاليت و راه اندازي حمام شهرداري بر عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليتي را در اين زمينه قبول نخواهد کرد .

- بیمه نمودن محل مورد اجاره و تأسیسات و تجهیزات محل در مدت ایام اجاره بر عهده برنده می باشد.

-متقاضيان تا پايان وقت اداري مورخ 98/2/31 فرصت دارند جهت شرکت در مزايده حضوري را دارند .

-کميسيون عاي معاملات در مورخ 98/3/1 در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه متقاضي جهت شرکت در مزايده حضوري باشد برنده مشخص و اعلام مي گردد .

آگهی نوبت اول:98/2/10

آگهی نوبت دوم: 98/2/18

                  

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0