دوشنبه, 12 خرداد 1399

عنوان : آگهی فراخوان عمومی حمل و بارگیری و تخلیه نخاله های ساختمانی و خاكهای مازاد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۸:۱۵:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي فراخوان عمومي

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و با عنايت به بند 2 از 165 جلسه شوراي اسلامي شهر در نظر دارد حمل و بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاکهاي مازاد در سطح شهر را از طريق آگهي فراخوان عمومي و به مدت يکسال و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت واگذار نمايد :

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره فني و عمراني شهرداري و معاونت خدمات شهري و جهت گرفتن اسناد فراخوان به شهرداري (امور قراردادها) مراجعه نمايند

ردیف

شرح

مبلغ پایه( کارشناسی ) ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجاره

1

2

3

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک مازاد سطح شهر بوسیله نیسان

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک مازاد سطح شهر بوسیله خاور

هزینه حمل،بارگیری و تخلیه نخاله هایی ساختمانی و خاک مازاد سطح شهر بوسیله کامیون

برای هر سرویس مبلغ 300/000

برای هر سرویس مبلغ 350/000

برای هر سرویس مبلغ 450/000

100/000/000

یکسال 12ماه

- متقاضيان مي بايست مبلغ 100/000/000 ريال سپرده شرکت در فراخوان را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 نزد بانک ملي شعبه زاگرس شهرداري واريز و فيش واريزي را به داخل پاکت (( الف )) قرار داده و درب پاکت را ممهور و امضاء نمايند. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند .

- متقاضيان مي بايست اسناد فراخوان ،رزومه کاري در داخل پاکت ((ب)) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند .

- اخذ مجوزهاي لازم جهت جهت تردد در سطح شهر با آرم مخصوص مورد تاييد شهرداري بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

- متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را در داخل پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند .

- پرداخت هزينه محل بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني و خاک هاي مازاد توسط مالک و يا متقاضي صورت مي گيرد شهرداري هيچگونه مسئوليتي در قبال پرداخت هزينه ندارد .

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد .

- به پيشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- متقاضيان مي بايست اسناد فراخوان پيشنهادهاي خود را تا آخر وقت اداري مورخ 98/3/11 تحويل شهرداري نمايند .

- مسئوليت اطلاع رساني ، کنترل ، نظارت و اجراي طرح از ابتدا تا انتها (تخليه در محل دپو نخاله و پخش آن ) بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

- هزينه انتشار آگهي فراخوان و هزينه کارشناسي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

- متقاضيان مي بايست فعاليت حمل،بارگيري و تخليه نخاله هاي ساختماني در سطح شهر را زير نظر اداره شهرسازي و معماري و معاونت خدمات شهري انجام داده و مورد تاييد آنها قرار گيرد .

متقاضيان مي بايست کليه اصول ايمين را رعايت نموده و در صورت هرگونه حادثه جاني،مالي بر عهده متقاضي بوده و شهرداري هيچگونه مسئوليتي ندارد .

- پرداخت کليه کسورات قانوني ( بيمه،ماليات و ... ) بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

- کميسيون عالي معاملات ساعت 11 مورخ 98/3/12 روز شنبه د رمحل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتيکه حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و نتيجه را اعلام مي نمايد./غ

چاپ آگهي نوبت اول: 98/2/21    

چاپ آگهي نوبت دوم: 98/2/29    

                   

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0