پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398

عنوان : مناقصه عمومی پروژه های عمرانی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مناقصه عمومي

**************************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 13 آئين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه هاي عمراني طبق جدول و شرايط ذيل و از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد صلاحيت و گريد دار مورد قبول سازمان برنامه و بودجه واگذار نمايد متقاضيان جهت گرفتن اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بيشتر به اداره عمران شهرداري نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمايند و يا با شماره تلفنهاي 33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمايند .

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

رتبه پیمانکار

اعتبار پروژه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

اجرای پیاده راه سعدی مابین میدان ابوذر تا میدان قیصریه (شامل:تخریب ،زیر سازی ،بتن ریزی واجرای انواع کف پوش و..)

10/000/000/000ریال

حداقل 5 ابنیه

اعتبار داخلی

500/000/000 ریال

2

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ با تمامی وسایل و طرح های مورد نظر واجرای آن به جز ابنیه آبنما

10/000/000/000ریال

حداقل 5 تاسیسات

اعتبار داخلی

500/000/000 ریال

3

اجرای محوطه سازی بام نهاوند شامل :کف سازی ،اجرای بتن اجرای انواع کف پوش واجرای جدول

000/000/000/5 ریال

حداقل 5 ابنیه

اعتبار داخلی

000/000/250 ریال

متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست چهار پاکت الف،ب ، ج ، د را تهيه و به شرح ذيل تکميل نمايند .

پاکت الف :

متقاضيان مي بايست جهت شرکت در مناقصه سپرده شرکت در مناقصه مربوط به هر پروژه را به صورت جداگانه به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضماننامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند .

پاکت ب:متقاضيان مي بايست براي هريک از پروژه ها به صورت جداگانه رزومه کاري ،آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدير عامل رئيس هيات مديره ،گواهي صلاحيتپيمانکار (شرکت ) از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور ،اسناد مناقصه راداخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر وامضا نمايند .

پاکت ج: متقاضيان مي بايست براي هريک از پروژه ها جداگانه فرم پيشنهاد قيمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايند .

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپايان وقت اداري مورخ 98/4/11 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده ورسيد دريافت نمايند .

شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد .

به پيشنهاد ها مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .

مهلت قبول پيشنهادها تاپايان وقت اداري مورخ 98/4/11مي باشد .

کميسيون عالي معاملات شهرداري مورخ 98/4/12 در محل شهرداري تشکيل وچنانچه براي هر پروژه حداقل سه پيشنهاد دهنده قيمت باشد پيشنهادها مفتوح وبرنده اعلام خواهد شد .

برنده مناقصه چنانچه از تاريخ اعلام کميسيون به وياعلام و به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وچنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز ازتاريخ اعلام کميسيون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز ضبط و مناقصه مجدد چاپ ميگردد ./.

آگهي چاپ نوبت اول : 98/3/20

آگهي چاپ نوبت دوم : 98/3/28

                 

                                                                                    محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0