پنج‌شنبه, 3 بهمن 1398

عنوان : مناقصه عمومی پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۱۰:۳۲:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مناقصه عمومي

*************************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد تفاهم نامه اي که في مابين اين شهرداري واداره کل راه و شهرسازي استان همدان به منظور تحقق سند ملي راهبردي احيا و بهسازي ،نوسازي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده وناکار آمد شهري مصوب 2/7/93 واصلاحيه مورخ 6/6/95  وهمچنين پيرو سياستهاي ستاد ملي باز آفريني کشور اجرا ي پروژه ساماندهي مسيل اصلي شهر نهاوند را باشرايط ذيل واز طريق آگهي مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد صلاحيت وداراي گريد حداقل 5آب واگذار نمايد :

ردیف

نوع پروژه

مبلغ پروژه (ریال)

گرید ونوع شرکت

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

محل اعتبار پروژه اعتبارات

1

پروژه ساماندهی مسیل اصلی شهر نهاوند به طول حدود 900 متر طول شامل :جداره سازی مسیل ،اجرای پیاده رو و... مطابق برآورد نقشه های صورت گرفته توسط مشاور

25/000/000/000

حداقل   5آب

1/250/000/000ریال

اعتبارت کمک های فنی واعتباری موضوع بند الف تبصره 18

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه مي بايست به اداره عمران شهرداري و امور قرارداد ها مراجعه نمايند ويا با شماره تلفن هاي 0813323745 داخلي 105 و208 تماس حاصل نمايند .

شهرداري در رد ياقبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

در روز انجام مناقصه مدير کل راه وشهرسازي به همراه عامل ذيحساب شرکت باز آفريني شهري نيز حضور ونظارت خواهند داشت .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد .

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد .

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست چهار پاکت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تکميل نمايند .

پاکت آلف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاکت الف قرارداده  ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند .

پاکت ب:متقاضيان مي بايست رزومه کاري ،گواهينامه صلاحيت پيمانکاري ،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره ،اسناد مناقصه را در داخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايند .

پاکت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تکميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت راممهور به مهر وامضا نمايند .

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف،ب،ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره تماس شرکت را روي پاکت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 1398/4/11 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .

در تمامي مراحل اجراي پروژه و پس از اتمام پروژه نماينده اداره کل راه و شهرسازي با حضور در کميسيون تحويل ودر صورت تاييد نسبت به پرداخت صورت وضعيت ارسالي ويا آزاد سازي ضمانتنامه اقدام مي نمايد .

نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري ونظارت عاليه به عهده اداره کل راه و شهرسازي مي باشد .

کميسيون عالي معاملات شهرداري باتفاق مدير کل راه و شهرسازي و همچنين عامل ذيحساب شرکت باز آفريني در مورخ 98/4/1 ساعت 11 تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعلام خواهد شد .

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعلام کميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگرددسپرده وی به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید میگردد./

آگهي چاپ نوبت اول : 98/3/20

آگهي چاپ نوبت دوم : 98/3/28

                

                                                                                     محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0