پنج‌شنبه, 27 تير 1398

عنوان : مناقصه عمومی پروژه ساماندهی بام نهاوند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ 
ساعت : ۱۳:۴۲:۵۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهي مناقصه عمومي

********************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس آيين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه ساماندهي بام نهاوند  را به شرکتهاي واجد صلاحيت و مورد تاييد سازمان  مديريت و برنامه ريزي استان وداراي حداقل گريد 5 ابنيه و باشرايط ذيل واگذار نمايد :

ردیف

شرح پروژه

مبلغ برآورد به ریال

مبلغ تضمین (سپرده شرکت در مناقصه)

حداقل گرید

نوع اوراق

اعتبار پروژه

توضیحات

1

ساماندهی بام نهاوند (شامل :آرماتور بندی ،بتن ریزی استخر ،محوطه سازی ،پیاده روسازی پیرامون استخر)

8/000/000/000 ریال

400/000/000ریال

5 ابنیه

اخزاء 713

استانی

5/000/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه و در صورت تخصیص

8/000/000/000 ریال

متقاضيان جهت  کسب اطلاعات بيشتر و گرفتن اسناد مناقصه به امورقراردادها و واحد عمران شهرداري مراجعه و يا باشماره تلفن 7-33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمائيد .

محل اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني (عمراني ) ميباشد و هرگونه پرداختي به پيمانکار از طريق اوراق اخزاء 713 که سررسيد آن 18/5/1400 ميباشد صورت ميگيرد .

متقاضيان مي بايست جهت شرکت در مناقصه چهار پاکت تهيه نموده و آنها را به شرح ذيل تکميل نمايند :

پاکت الف :

متقاضيان مي بايست مبلغ 400/000/000 ريال به حساب 2171145713001 رد وجوه سپرده نزدبانک ملي شعبه شهرداري بعنوان ضمانتنامه شرکت در مناقصه واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت الف قراردادهو درب پاکت را ممهور به مهر و امضا شرکت و نماينده تام الاختيار و حق امضا شرکت نموده و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد .

پاکت ب :

متقاضيان مي بايست رزومه کاري ،اسناد مناقصه ،آخرين تغييرات شرکت ،اساسنامه شرکت ،صلاحيت شرکت و فتوکپي شناسنامه و کارت ملي دارندگان حق امضا اوراق را داخل پاکت ب قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايند .

پاکت ج :

متقاضيان مي بايست برگه پيشنهاد قيمت خودرا داخل پاکت ج قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضا نمايد .

پاکت د :

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف ،ب و ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپايان وقت اداري مورخ 98/4/6 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند .

شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

متقاضيان مي بايست پيشنهادهاي خود را تا پايان وقت اداري مورخ 98/4/6 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .

هزينه انتشار آگهي مناقصه و ديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد .

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .

به پيشنهادهاي مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

کميسيون عالي معاملات روز يکشنبه مورخ 98/4/9  در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح و برنده اعلام خواهد شد .

چنانچه برنده مناقصه از تاريخ اعلام کميسيون عالي معاملات به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفردوم قرارداد منعقد ميگردد و چنانچه نفر دوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز به نفع شهرداري ضبط ومناقصه تجديد ميگردد ).م.الف 65)

                  

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0