پنج‌شنبه, 19 تير 1399

عنوان : آگهی مزایده قسمتی از محوطه پارك كوثر را جهت نصب دستگاه های بازیهای فضای مجازی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 
ساعت : ۸:۲:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


آگهي مزايده حضوري

**************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند 2 از 188 جلسه شوراي اسلامي شهر قسمتي از محوطه پارک کوثر را جهت نصب دستگاه هاي بازيهاي فضاي مجازي به متراژ سي مترمربع و به مدت شش ماه و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي بصورت اجاره بها ماهيانه واگذار نمايد .

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر به معاونت خدمات شهری شهرداري مراجعه نمايند .

ردیف

شرح

قیمت پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت

در مزایده

مدت اجاره

1

اجاره قسمتی از محوطه پارک کوثر جهت نصب دستگاه های بازیهای فضای مجازی

2/000/000 ریال

5/000/000 ریال

6 ماه

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب0104868466003 بانک ملي شعبه زاگرس واريز و فيش واريزي را جهت شرکت در مزايده حضوري به همراه داشته باشند .

- متقاضيان مي توانند به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه مي باشد استفاده نمايد .

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است .

- هزينه کارشناسي ، هزينه انتشار آگهي مزايده در روزنامه ها و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده         مي باشد .

- کليه هزينه هاي مربوط به نصب و راه اندازي بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- هرگونه خسارت مالي و جاني در حين انجام فعاليت بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- برنده مزايده مي بايست مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط (ارشاد اسلامي- اماکن، اداره استاندارد و ... ) را جهت فعاليت قانوني خود کسب نمايد .

- متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 98/4/23  مي بايست سپرده شرکت در مزايده خود را واريز و ارائه نمايد .

- کميسيون عالي معاملات در مورخ 98/4/24در محل شهرداري، چنانچه حداقل سه پيشنهاد دهنده وجود داشته باشد تشکيل و برنده اعلام مي گردد./ب

چاپ آگهي نوبت اول 4 / 4 /98

چاپ آگهي نوبت دوم 11 /4/98

                 

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0