يکشنبه, 31 شهريور 1398

عنوان : آگهی مناقصه عمومی اجرای آبنمای كف خشك
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

مناقصه عمومي

*********************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند 13 آئين نامه مالي شهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه عمراني ذيل را از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي مرتبط با موضوع پروژه  واگذار نمايد متقاضيان جهت گرفتن اسناد مناقصه کسب و اطلاعات بيشتر به اداره عمران شهرداري نهاوند و امور قراردادها مراجعه نمايند و يا با شماره تلفنهاي 33237445-081 داخلي 208 و 105 تماس حاصل نمايند .

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

اعتبار پروژه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

اجرای آبنمای کف خشک در پروژه چهار باغ با تمامی وسایل و طرح های مورد نظر واجرای آن به جز ابنیه آبنما

10/000/000/000ریال

اعتبار داخلی

500/000/000 ریال

متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست چهار پاکت الف،ب ، ج ، د را تهيه و به شرح ذيل تکميل نمايند .

پاکت الف :

متقاضيان مي بايست جهت شرکت در مناقصه به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي به نام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر وتمضا نمايند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضماننامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند .

پاکت ب:متقاضيان مي بايست  رزومه کاري ،آخرين تغييرات شرکت در روزنامه رسمي ،فتوکپي کارت ملي مدير عامل رئيس هيات مديره و اسناد مناقصه را داخل پاکت ب قرار داده و در پاکت را ممهور به مهر و امضا نمائيد .

پاکت ج: متقاضيان مي بايست براي هريک از پروژه ها جداگانه فرم پيشنهاد قيمت را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايند .

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف ،ب وج را در داخل پاکت د قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وتاپايان وقت اداري مورخ 98/06/13.تحويل دبيرخانه شهرداري نموده ورسيد دريافت نمايند .

شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد .

به پيشنهاد ها مخدوش ،مشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه مي باشد .

مهلت قبول پيشنهادها تاپايان وقت اداري مورخ 13/6/98 مي باشد .

کميسيون عالي معاملات شهرداري مورخ 14/6/98 در محل شهرداري تشکيل وچنانچه حداقل سه پيشنهاد دهنده قيمت باشد پيشنهادها مفتوح وبرنده اعلام خواهد شد .

برنده مناقصه چنانچه از تاريخ اعلام کميسيون به وي به مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردادنگردد سپرده شرکت در مناقصه وي ضبط وبانفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وچنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز ازتاريخ اعلام کميسيون حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي نيز ضبط و مناقصه مجدد چاپ ميگردد ./م. الف 116

آگهي چاپ نوبت اول: 24/5/98

آگهي چاپ نوبت دوم: 3/6/98    

                   

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوندبازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری نهاوند

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0