Friday, September 18, 2020
  • time : 10:19:16
  • Date : Tue Sep 01, 2020
گزارش تصویری
برخی از پروژه های فعال شهرداری نهاوند

به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند،محمد حسین پور ضمن بازدید و نظارت مستقیم و مستمر بر اجرای پروژه های شهرداری نهاوند روز گذشته نیز از برخی پروژه های فعال این شهرداری از جمله احداث پیاده راه سعدی،پروژه چهار باغ(اجرای آبنمای کف خشک-کاشت چمن در فاز دوم این پروژه و ...)بام تفریحی - توریستی نهاوند بازدید نمود.

پروژه پیاده راه سعدی

احداث آبنمای موزیکال کف خشک در پروژه چهار باغ

کاشت پمن در فاز دوم پروژه چهار باغ

Average :  1.50 |  Submitted :  2

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0