Sunday, October 25, 2020
  • time : 12:21:23
  • Date : Sun Oct 04, 2020
رفع خطر از املاك خطرزا توسط شهرداری نهاوند
📌به دستور دادستان شهرستان نهاوند ملک خطرزا واقع در دوآبه به منظور ایجاد امنیت و سلامت شهروندان توسط شهرداری نهاوند رفع خطر شد
 
🔮 به گزارش روابط عمومی شهرداری نهاوند؛ با توجه به برنامه شهرداری نهاوند جهت رفع خطر و همچنین حمایت دادستان محترم شهرستان نهاوند با دستور قضایی ملک شناسایی شده واقع در محل دوآبه توسط اجرائیات شهرداری نهاوند رفع خطر شد.
 
🔮بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین که به آنها اخطار رفع خطر توسط شهرداری داده شده میرساند ، بایستی ظرف مهلت قانونی با مراجعه حضوری به شهرداری نسبت به ملک خود اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری رأساً نسبت به رفع خطر املاک اقدام و برابر تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها هزینه انجام شده به اضافه ۱۵ درصد از مالک اخذ خواهد شد.
 
 
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0