Sunday, October 25, 2020
  • time : 8:55:30
  • Date : Sun Oct 11, 2020
یك روز كاری عمران شهرداری نهاوند

پیاده راه سعدی

توسعه زمینهای ورزشی در پروژه چهارباغ

احداث آبنمای موزیکال

جدولگذاری ورودی شهرک امیر کبیر

آماده سازی و زیرسازی کوی استادان

احداث پارکینگ در پروژه بام نهاوند

احداث پارک بلوط پروژه بام نهاوند

احداث معبر در پروژه بام نهاوند

جدولگذاری در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

 

Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    5.7.4.0
    V5.7.4.0