يکشنبه, 4 آبان 1399
  • ساعت : ۹:۱۸:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ 
آگهی مزایده فروش املاك

 

 

آگهي مزايده حضوري

****************************************************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد به موجب بند يک از سيصد و هفتادو يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر به مورخ 99/4/16 و همچنين کميته تطبيق فرمانداري به شماره 99/2/02/7445 مورخ99/5/6 و مستغلات ذيل را از طريق اگهي مزايده حضوري و با شرايط ذيل به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت واگذار نمايد:

ردیف

شرح

مبلغ کارشناسی(ریال) کل زمین

مبلغ سپرده شرکت در مزایده حضوری

مساحت

کاربری

مبلغ هر مترمربع کارشناسی

1

یک قطعه زمین مزروعی پلاک شماره یک فرعی از 3903اصلی به مساحت 8533متر مربع واقع در بخش واقع در بخش یک حومه باروداب

34/132/000/000 ریال

1/800/000/000 ریال

8533

مزروعی

4/000/000 ریال

2

سرقفلی مغازه شماره 2 مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور طبقه دوم

666/200/000ریال

50/000/000 ریال

26/65 متر مربع

تجاری

24/998/123 ریال

 

3

سرقفلی مغازه شماره 3 مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور طبقه دوم

720/000/000 ریال

40/000/000 ریال

29/60 متر مربع

تجاری

24/324/324 ریال

4

سرقفلی مغازه شماره 4 مجتمع تجاری باران طبقه دوم واقع در خیابان 17 شهریور

700/700/000 ریال

40/000/000 ریال

28/60 متر مربع

تجاری

24/500/000 ریال

5

سرقفلی مغازه شماره یک  طبقه سوم مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور

1/038/000/000 ریال

55/000/000 ریال

42/40 متر مربع

تجاری

24/481/132 ریال

6

سرقفلی مغازه شماره 2  طبقه سوم مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور

720/000/000ریال

40/000/000 ریال

32 متر مربع

تجاری

22/500/000 ریال

7

سرقفلی مغازه شماره 3  طبقه سوم مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور

599/600/000ریال

35/000/000 ریال

26/65 متر مربع

تجاری

22/499/062 ریال

8

سرقفلی مغازه شماره 4  طبقه سوم مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور

651/200/000ریال

35/000/000 ریال

29/60 متر مربع

تجاری

22/000/000 ریال

9

سرقفلی مغازه شماره 6 طبقه سوم مجتمع تجاری باران واقع در خیابان 17 شهریور

629/200/000ریال

50/000/000 ریال

28/60 متر مربع

تجاری

22/000/000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر به امور قرار دادها و واحد املاک شهرداري مراجعه نموده و يا با شماره تلفن 7-332337445 داخلي 208-209 تماس حاصل نمائيد .

-شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- کليه هزينه هاي مربوط به کارشناسي، هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال و هزينه مربوط به دفترخانه  اداره ثبت و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان براي هر کدام از املاک مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را واريز و فيش واريزي را در زمان مزايده حضوري به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور وي در جلسه مزايده ممانعت بعمل خواهد آمد.

- متقاضيان به جاي جه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست تا پايان وقت اداري مورخ 99/7/8 مي توانند در مزايده حضوري شرکت نمايند.

- کميسيون عالي معاملات مورخ 99/7/9 ساعت11صبح روز چهارشنبه در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد براي هرکدام از املاک وجود داشته باشد مزايده انجام و برنده اعلام خواهد شد.

چاپ آگهي نوبت اول: 99/6/20

چاپ آگهي نوبت دوم:99/6/29

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0