پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۰:۴۷:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ 
آگهی مناقصه عمومی احداث كارخانه تولید شن و ماسه با ظرفیت رسمی 120 تن در ساعت

آگهي مناقصه احداث کارخانه توليد شن و ماسه

 شهرداري نهاوند در نظر دارد احداث کارخانه توليد شن و ماسه با ظرفيت 120 تن در ساعت را در محل مورد نظر و بوسيله متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت و تجربه کاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شرکت در آگهي مناقصه از طريق سايت ستاد به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نموده همچنين شرايط شرکت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

ردیف

شرح

برآورد پایه(کارشناسی)

سپرده شرکت در مناقصه

آدرس

1

احداث کارخانه تولید شن و ماسه با ظرفیت رسمی 120 تن در ساعت

41/000/000/000ریال

2/500/000/000 ریال

کیلومتر 15 جاده نهاوند-کرمانشاه جنب کارخانه آسفالت شهرداری نهاوند

- شهردار در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پیشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- اعتبار خرید از محل اعتبارات داخلی می باشد.

- متقاضيان حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده شهرداري نزد بانک ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل PDF درج نمايند متقاضيان مي توانند بجاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- شخصیت های حقیقی و حقوقی که داراي تجربه کافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست کارهايي را که قبلاً انجام داده اند در سامانه ستاد به صورت فايل PDF درج نمايند.

- کميسيون عالي معاملات مورخ 99/08/11 در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه گردد پيشنهادها مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.

- متقاضيان از تاريخ99/7/16 لغايت99/7/27 مي توانند اسناد و مدارک شرکت در مناقصه را از طريق سامانه ستاد دريافت نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 99/8/10 ارائه پيشنهاد نمايند./غ   م الف 713

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0