پنج‌شنبه, 9 بهمن 1399
  • ساعت : ۸:۵۵:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
یك روز كاری عمران شهرداری نهاوند

پیاده راه سعدی

توسعه زمینهای ورزشی در پروژه چهارباغ

احداث آبنمای موزیکال

جدولگذاری ورودی شهرک امیر کبیر

آماده سازی و زیرسازی کوی استادان

احداث پارکینگ در پروژه بام نهاوند

احداث پارک بلوط پروژه بام نهاوند

احداث معبر در پروژه بام نهاوند

جدولگذاری در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

افزایش فضای سبز در پروژه بام نهاوند

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0