سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۷:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 
آگهی مناقصه ساماندهی بام

آگهی مناقصه ساماندهي بام

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه تکميل ساماندهي بام را به شرکتهاي واجد صلاحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5ابنيه با شرايط ذيل واگذار نمايد:

ردیف

نوع پروژه

مبلغ پروژه (ریال)

5/325/000/000

گرید ونوع شرکت

مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

محل اعتبار پروژه اعتبارات

1

پروژه ساماندهی بام شامل میادین بام خاک برداری،خاک ریزی،بتن مگر،اجرای سنگ کف و ... مطابق فهرست بهاء ابنیه سال 1399

1/275/000/000

 اسناد دو ساله

حداقل 5 ابنیه

270/000/000 ریال

تملک دارایی های سرمایه ای سال 99

1/950/000/000

اسناد سه ساله

2/100/000/000

 نقد

- کليه متقاضيان جهت شرکت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت   ( ستاد ) به آدرس:www.setadiran  اقدام نمايند و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس  7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 10/10/99 تا مورخ 17/10/99 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 27/10/99 تا آخرين روز قبل از کميسيون نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل Pdf در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.

- ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسلامي برابر بخشنامه ابلاغي قابل پرداخت مي باشد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست چهار پاکت نامه (الف ،ب،ج و د) تهيه وبه شرح ذيل تکميل نمايند

پاکت الف :متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاکت الف قرارداده  ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده ويا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي ويا اسنادخزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت فايل pdf بارگذاري شود.

 

پاکت ب:متقاضيان مي بايست رزومه کاري ،گواهينامه صلاحيت پيمانکاري و آخرين تغييرات شرکت،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره ،اسناد مناقصه را در داخل پاکت ب قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايندودر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بارگذاري شود.

پاکت ج:متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تکميل وامضا ومهر نمايند وآن را داخل پاکت ج قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نمايند ودر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت فايل پي دي اف  بارگذاري شود.

مناقصه گران پس از تکميل اسناد مناقصه ،اسناد مناقصه را بصورت الکترونيکي و فيزيکي تحويل نمايند.محل تحويل نسخه فيزيکي (ضمانت نامه) دبيرخانه شهرداري نهاوند و محل تحويل نسخه الکترونيکي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) ميباشد .

متقاضيان مي بايست هرسه پاکت الف،ب،ج را در داخل پاکت ((د)) قرارداده ودرب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده وهمچنين آدرس دقيق وشماره تماس شرکت را روي پاکت نوشته وتا پايان وقت اداري مورخ 99/10/29 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. که بصورت تحويل نسخه فيزيکي مي باشد ومحل تحويل نسخه الکترونيکي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) مي باشد.

نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده شهرداري واحد عمران  مي باشد .

کميسيون عالي معاملات شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 99/10/30 تشکيل و  ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) در کميسيون مناقصه د رمحل (شهرداري ) بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعلام خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعلام کميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.م الف 846

چاپ آگهي نوبت اول: 99/10/10

چاپ آگهي نوبت دوم: 99/10/17

                                                                                                               محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0