سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۴:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
آگهی مناقصه احداث كارخانه تولید شن و ماسه

آگهي مناقصه احداث کارخانه توليد شن و ماسه

     شهرداري نهاوند در نظر دارد احداث کارخانه توليد شن و ماسه با ظرفيت 120 تن در ساعت را در محل مورد نظر و بوسيله متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت و تجربه کاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شرکت در مناقصه از طريق سايت ستاد به آدرس: www.setadiran اقدام نموده همچنين شرايط شرکت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

ردیف

شرح

براورد پایه(کارشناسی)

سپرده شرکت در مناقصه

آدرس

1

احداث کارخانه تولید شن و ماسه با ظرفیت رسمی 120 تن در ساعت

43/000/000/000 ریال

2/500/000/000ریال

نهاوند کیلومتر 15 جاده نهاوند کرمانشاه جنب کارخانه آسفالت شهرداری  نهاوند

-

 

 

 

 

 

 

شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

متقاضيان مي بايست ازتاريخ99/10/8 لغايت 99/10/16 اسناد را ازطريق سامانه ستاددريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/10/29 در سامانه بصورت فايل پي دي اف بارگذاري نمايند.

- متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شرکت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانک ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل پي دي اف درج نمايند متقاضيان بجاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- شخصيت هاي حقيقي و حقوقي که داراي تجربه کافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست کارهايي را که قبلاً انجام داده اند در سامانه ستاد به صورت فايل پي دي اف درج نمايند.

- کميسيون عالي معاملات مورخ 99/10/30در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه گردد پيشنهادها مفتوح و برنده اعلام خواهد شد. م الف 831

چاپ آگهي نوبت اول: 8/10/99

چاپ آگهي نوبت دوم: 16/10/99

               

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0