سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 
آگهی مناقصه فاز نهایی چهار باغ

آگهی مناقصه

شهرداري نهاوند در نظر دارد با توجه به درخواست اداره عمران به شماره 15051/02/1/99 مورخ 01/09/1399 پروژه اجراي و تکميل فاز نهايي چهار باغ شامل: پي کني،زيرسازي اجراي جداول،سنگ فر ش و ... و با مطابق فهرست بهاء سال ابنيه 1399 بدون تعديل را از طريق آگهي مناقصه عمومي و از طريق سامانه ستاد به شرکت هاي واجد صلاحيت و داراي گريد از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حداقل 5 ابنيه و با شرايط ذيل واگذار نمايد :

ردیف

شرح

مبلغ برآورد

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

حداقل گرید

آدرس

1

پروژه اجرای و تکمیل فاز نهایی چهارباغ شامل:پی کنی،زیر سازی بلوار کشی قسمتی از چهار باغ،اجرای جدول و سنگ فرش و ... مطابق فهرست بهاء ابنیه سال 1399 بدون تعدیل

819/248/271/5 ریال

000/000/265 ریال

5 ابنیه

چهار باغ

- متقاضيان براي اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 7-3237445 داخلي 105 تماس حاصل نمايند.

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- متقاضيان جهت شرکت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد به آدرس ستاد اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

- اعتبار پروژه از محل اعتبارات داخلي مي باشد.

- متقاضيان مي بايست از تاريخ 8/10/99  لغايت 16/10/99 اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد دريافت نموده و تا تاريخ 29/10/1399 نسبت به بار گزاري اسناد به صورت فايل پي دي اف اقدام نمايند.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده آگهي مناقصه مي باشد.

- کليه هزينه هاي مربوط به درج آگهي در روزنامه سراسري و داخلي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- پيمانکاراني که در شهرداري دو پروژه در حال اجراء داشته باشند نمي توانند همزمان در اين مناقصه شرکت نمايند.

- متقاضيان جهت شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي بنام حساب شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را علاوه بر اينکه در سامانه ستاد مي بايست بارگزاري نمايند فيش واريزي، وجه نقد و يا ضمانتنامه سپرده شرکت در مناقصه را در داخل پاکت نامه قرار داده و تحويل دبيرخانه نمايند متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- کميسسيون عالي معاملات در مورخ 30/10/1399 تشکيل و پيشنهادهاي واصله را در صورتي که حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و برنده اعلام مي گردد./م الف 832

آگهي چاپ نوبت اول: 8/10/1399

آگهي چاپ نوبت دوم: 16/10/1399

                                                                                                                  محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0