سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۲:۲۳:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 
آگهی فراخوان عمومی(حضوری)

آگهي فراخوان عمومي(حضوری)

*****************************

شهرداري نهاوند در نظر دارد طبق بند یک  از 458  جلسه شوراي اسلامي شهر نهاوند مديريت و نظارت بازار روز موقت احداث شده در خيابان ابوذر کوچه حاج خدارحم را به مساحت تقريبي 600 متر مربع را که تعداد 50 غرفه مي باشد را از طريق فراخوان عمومي و به صورت حضوري به افراد حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد .

شرح

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه فراخوان

مبلغ پایه

مدیریت و نظارت بازار روز موقت

100/000/000 ریال

مبلغ پایه کارشناسی برای اجاره هر ماه

100/000/000 ریال

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به معاونت خدمات شهري مراجعه و يا با شماره تلفن 33237445-081  تماس حاصل نمايند.

- شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را تا پايان وقت اداري مورخ22/2/1400 به شماره حساب 170600740901109663562012  IR نزد بانک  مهرایران بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در زمان شرکت در فراخوان به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور وي جهت شرکت در مناقصه ممانعت به عمل خواهد آمد متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبارآن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

مديريت و. نظارت بازار روز موقت مي بايست تحت نظارت شهرداري نهاوند (معاونت خدمات شهري) باشد.

برنده مناقصه مي بايست مبلغ اجاره ماهيانه هر غرفه را به حساب درامد شهرداري واريز نموده و رسيد فيش واريزي غرفه ها را تحويل معاونت خدمات شهري تحويل دهند. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده شرکت در فراخوان آنها به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

- هزينه کارشناسي ، هزينه چاپ آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

- در صورتيکه کارفرما (شهرداري نهاوند ( از مديريت و نظارت پيمانکار بر بازار روز موقت راضي نباشد پس از سه بار اخطار قرار داد جاري يک طرفه فسخ خواهد شد.

- مدت قرار داد با برنده فراخوان از تاريخ شروع قرارداد به مدت یکسال می باشد

- متقاضی می بایست هزینه اجاره ماهیانه هر غرفه را طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری از دستفروشان اخذ نماید.

- کمیسیون عالی معاملات مورخ 1400/2/25 در محل شهرداری تشکیل و چنانچه حداقل سه پیشنهاد رسیده باشد مفتوح و برنده اعلام خواهد گردید./ م الف 1023

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0