سه‌شنبه, 30 شهريور 1400
  • ساعت : ۹:۴۶:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
آگهی مزایده واگذاری سالن همكف دانشگاه علمی كاربردی به صورت اجاره ماهیانه

آگهی مزايده

**************************

 شهرداري نهاوند در نظر دارد با توجه به بند يک از 467 جلسه شوراي اسلامي شهر نهاوند سالن همکف دانشگاه علمي کاربردي را جهت استفاده سالن ورزشي بصورت اجاره بها ماهيانه و به مدت يک سال به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد در ضمن متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام و اسناد و فرم پيشنهاد قيمت را بارگذاري نمايند.

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به شماره تلفن 208-33237445-081 تماس حاصل نمايند.

شرح

مبلغ کارشناسی (پایه)برای 12 ماه

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

واگذاری سالن همکف دانشگاه علمی کاربردی به صورت اجاره ماهیانه

600/000/000  ریال

12ماه

50/000/000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهاد ها مختار مي باشد.

- کل هزینه های آبونمان مصرفی انشعابات سالن بعهده برنده مزایده می باشد.

- هرگونه تعمیرات و تغییرات سالن مربوطه با هماهنگی و موافقت شهرداری و هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.

- در صورت اعلام و نیاز امور ورزشی شهرداری جهت استفاده از سالن برای پرسنل شهرداری برنده مزایده می بایست بدون اخذ هزینه با پرسنل معرفی شده توسط امور ورزشی شهرداری همکاری نماید.

- متقاضيان مي بايست مورد تاييد اداره ورزش و جوانان بوده و کارت مربيگري داشته باشند

- بيمه نمودن کليه تجهيزات و ورزشکاران بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- هزينه چاپ آگهي و هزینه کارشناسی و هزينه ثبت نام در سامانه ستاد بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212   نزد بانک مهر ایران واريز نموده و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند

- متقاضيان از مورخ 1400/03/19  لغايت1400/03/27  اسناد را دريافت و تا مورخ1400/04/08 در سامانه ستاد ثبت نام نمايند.

- کميسيون عالي معاملات مورخ1400/04/09 در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد در سامانه ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.م الف 1067

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0