جمعه, 8 مرداد 1400
  • ساعت : ۹:۵۰:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ 
آگهی مزایده زمین خیر قلی

آگهي مزايده عمومي

***********************************

     شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به مصوبه بند يک از 461 جلسه شوراي اسلامي شهرنهاوند و رعايت آيين نامه مالي مالي شهرداريها از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir در نظر دارد يک قطعه زمين مزروعي به مساحت 47/8533 متر مربع به پلاک ثبتي يک فرعي از 3903 اصلي و با مشخصات و شرايط ذيل به فروش رساند

ردیف

شرح

مبلغ کارشناسی پایه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

مساحت

1

یک قطعه زمین مزروعی دیمزار واقع در خیر قلی

25/600/000/000 ریال

1/500/000/000 ریال

8533/47 متر مربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- هزينه اگهي انتشار و هزينه کارشناسي و همچنين هزينه هاي ثبتي و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شرکت در مزايده را تا مورخ 22/03/1400 به مبلغ 000/000/500/1 به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانک مهر ايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگزاري نمايند

- متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه را که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- کميسيون عالي معاملات در مورخ 23/03/1400 تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد در سامانه ستاد ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعلام خواهد شد.

- متقاضيان مي بايست از مورخ 1400/03/01 لغايت 1400/03/09 اسناد مزايده را از سامانه ستاد دريافت نمايند و تا مورخ 1400/03/23در سامانه اسناد را بارگزاري نمايند./.م الف 1034

آگهي چاپ نوبت اول: 01/03/1400

اگهي چاپ نوبت دوم : 09/03/1400

           

                                                                                      محمد حسين پور

                                                                                      شهردار نهاوند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0