نام و نام خانوادگی:احمد فریادرس

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فقه و حقوق
 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0