شرح وظایف واحد فضای سبز

1-ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف شهرداری در خصوص فضای سبز وآرامستانها
2-نظارت بر کیفیت عملکرد واحدها وقسمتهای مختلف مرتبط با فضای سبز وآرامستانها
3- بررسی ومطالعه قوانین مربوط به فضای سبز وآرامستانها وتلاش در جهت اصلاح وتدوین قوانین متناسب با ویژگیهای محلی وراهگشای مسائل ومشکلات موجود
4-همکاری با بخشهای پژوهشی کاربردی در زمینه مسائل مربوط به فضای سبز وآرامستانها
5-تدوین وابلاغ دستور العمل ها و راه حلهای عملی در خصوص مسائل مربوط به فضای سبز وآرامستانها
6-همکاری با واحد های برنامه ریزی ، کمیته راهبردی درتدوین دستور العملهای علمی واجرایی مربوط به حیطه وظایف محوله
7-ایجاد ارتباط بین بخشی با سازمانهای مرتبط ، ادارات وارائه گزارش وآمارهای لازم به مدیر ما فوق
8-نیاز سنجی آموزشی کارشناسان فضای سبز وآرامستانها واعلام به اداره آموزش وپیگیری تا حصول نتیجه
9-انجام به موقع وظایف محوله از طرف ما فوق وارائه گزارش پیشرفت کار وموانع موجود
10- رسیدگی به درخواست ها ، نامه ها ومکاتبات مختلف در زمینه های فضای سبز، پارکها وآرامستانها
11- شرکت در جلسات وارائه راهکار ، توضیحات ورفع ابهامات موجود ، پیگیری صورتجلسات مربوطه
12- برنامه ریزی جهت بازدید از فضای سبز سطح شهر وآرامستانها
13- مطالعات وبررسی راهها وموارد مربوطه به تاسیس آرامستان جدید از خارج از شهر طبق استاندارد های موجود


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0