دبير كميسيون ماده صد:علی سلگی
مدرك تحصيلي:کارشناسی
 

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها

 
 

قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئولیت رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم شهر را بر عهده دارد.

وظایف ذاتی کمیسیون ماده
۱۰۰
۱- رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز، تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.
۲- رسیدگی به تخلف نحوه استفاده از اماکن مسکونی.به استناد تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، "شهرداری" مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید کند.

مراحل گردش کار در کمیسیون ماده
۱۰۰
۱- مراجعه به واحد شهرسازی
۲- بازدید کارشناس از محل مورد نظر
۳- ارسال گزارش تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت داشتن تخلف
۴- در صورت حضور مالک، لایحه دفاعیه بدوی تنظیم و با ارائه مدارک دال بر مالکیت و غیره موضوع تخلف در اولین جلسه کمیسیون، مطرح و رسیدگی می شود.
۵- در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، طی ابلاغیه ای، تخلفات به مالک یا ذینفع اعلام می شود و در صورت عدم ارائه لایحه دفاعیه و مدارک دال بر مالکیت و غیره از طرف مالک، پس از مهلت ۱۰ روزه در کمیسیون، مطرح و رسیدگی خواهد شد.
۶- چنانچه مالک به رای صادره اعتراض داشته باشد، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای، می تواند شکایت خود را در کمیسیون تجدید نظر مطرح کند تا به پرونده رسیدگی شود.
۷- رای نهایی پس از تجدید نظر قطعی، لازم الاجراست و از سوی واحد اجرای احکام "شهرداری" پیگیری و اجرا می شود.اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ و نماینده واحد شهرسازی منطقه هستند.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0