معاون :عباس حسنوند

مدرك تحصيلي:مهندس عمران

 

شرح وظايف، اهداف و برنامه هاي معاونت فنی و عمرانی

 • بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمراني
 • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.
 • مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.
 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.
 • برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.
 • کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه هاي مختلف به پیمانکاران.
 • برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.
 • نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.
 • هماهنگ نمودن کلیه امور اجرايی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.
 • ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و ...
 • نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.
 • برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.
 • نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.
 • نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.
 • مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.
 • اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0