مسئول فرهنگی مركز علمي كاربردي شهرداري نهاوند

نام: حسین سیف 

رشته تحصیلی: کارشناس فقه و حقوق (الهیات)

 


 

6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0